รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103 sec12
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทรศัพท์ 088-404-4489 หรือ email: peipei@rmutl.ac.th หรือ nongnootpeipei@gmail.com

ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เพื่อชี้แจงในการเตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป รวมไปถึงรายละเอียดของหนังสือ 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน