รายละเอียด

สัมมนาการท่องเที่ยวและโรงแรม / Seminar on Tourism and Hospitality

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาการท่องเที่ยวและโรงแรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar on Tourism and Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาการท่องเที่ยวและโรงแรม

อาจารย์ผู้สอน