รายละเอียด

เคมีประยุกต์ / Applied Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าร่วม  :   7Az69aynPj

รหัสเข้าห้องเรียน MS Teams  :  ggd1ogs

รายวิชา - เคมีประยุกต์

อาจารย์ผู้สอน