รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าร่วม  :  39Bo1Ky7Yc

รหัสเข้าห้องเรียนใน MS Teams  :  b6qa3n2

 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน