รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมทางการเกษตร / Electronics for Agricultural Control

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics for Agricultural Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมทางการเกษตร

มีความรู้และความเข้าใจเรื่องพื้นฐานของเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- มีความรู้และความเข้าใจเรื่องพื้นฐานของเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเซนเซอร์ในงานเกษตร
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเซนเซอร์ในงานเกษตร (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- ออกแบบระบบเกษตรอัตโนมัติ
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- ออกแบบระบบเกษตรอัตโนมัติ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- นำเสนออภิปรายการออกแบบระบบ
กิจกรรม : -นำเสนองานที่ออกแบบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งข้อมูล การเกษตรผ่านระบบสื่อสารไร้สาย
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งข้อมูล การเกษตรผ่านระบบสื่อสารไร้สาย (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

ออกแบบโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และสามารถนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

ออกแบบโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และสามารถนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม

-ทำโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และสามารถนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม/ปฏิบัติงาน

-ทำโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และสามารถนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม : บรรยาย / ซักถาม/ปฏิบัติงาน

-นำเสนอโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และสามารถนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม : นำเสนอโครงงาน

-นำเสนอโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร และสามารถนำเสนอหัวข้อโครงงานที่สนใจได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม : นำเสนอโครงงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน