รายละเอียด

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ / Electronics Circuits Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics Circuits Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

วงจรแหล่งจายไฟ
การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟ
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

วงจรออปแอมป์
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

การออกแบบวงจรออปแอมป์
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

วงจรขยายสัญญาณ
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

วงจรกำเนิดความถี่
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

การออกแบบวงจรกำเนิดความถี่
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

สอบ
กิจกรรม :

วงจรกรองกรองความถี่
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

การออกแบบวงจรกรองกรองความถี่
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

วงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

การออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

วงจรมัลติไวเบรเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

การออกแบบวงจรมัลติไวเบรเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

โครงงานย่อย
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

โครงงานย่อย
กิจกรรม : บรรยาย/ซักถาม/ฝึกปฏิบัติ/การนำเสนอ

สอบ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน