รายละเอียด

เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ / Electronics Engineering and Automation Control Systems Preproject

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics Engineering and Automation Control Systems Preproject
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

1 - การค้นคว้าบทความทางวิชาการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทำเอกสารเสนอหัวข้องาน
- การจัดทำผังความคิด My Mapping
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

2 - การเขียนบทความทางวิชาการ
- หลักการการนำเสนอบทความ
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย


กิจกรรม :

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย

- การเสนอหัวข้องานสัมมนา
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน