รายละเอียด

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม / Food and Beverage Service

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH118_Sec.4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food and Beverage Service
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์ติดต่อ 098-532-3395

รายวิชา - การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

อาจารย์ผู้สอน