รายละเอียด

การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ / Instructional Materials Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC811
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Instructional Materials Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การพัฒนาวัสดุช่วยสอนวิชาชีพเฉพาะ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน