รายละเอียด

สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ / Aesthetics and Personality Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOACC101_Sec.2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Aesthetics and Personality Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์ติดต่อ 098-532-3395

รายวิชา - สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพ

อาจารย์ผู้สอน