รายละเอียด

กลวิธีการสอนช่างเทคนิค / Didactic for Technical Teaching

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC808
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Didactic for Technical Teaching
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - กลวิธีการสอนช่างเทคนิค

อาจารย์ผู้สอน