รายละเอียด

ฟิสิกส์พื้นฐาน1 / Fundamental Physics 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์พื้นฐาน1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Physics 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์สุจิตตรา อินทอง  เบอร์โทรติดต่อ : 082-3858944    e-mail: Aj.suchittra@gmail.com 

ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนขอพบ นักศึกษาตาม วัน เวลา และห้องเรียน ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ ดังนี้

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 Section 1 ( ค.อ.บ.3.10ก) เรียน วันจันทร์ เวลา 8:00-11:00 น. ห้อง 16208 

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 Section 2 ( ค.อ.บ.3.11ก) เรียน วันอังคาร เวลา 8:00-11:00 น. ห้อง 16209

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 Section 3 (คอ.บ.2.13A/คอ.บ.2.14A/คอ.บ.1.13A) เรียน วันพฤหัสบดี เวลา 8:00-11:00 น. ห้อง หอประชุมกลาง

วิชาฟิสิกส์ 1 ปวส. 2.6  เรียน วันจันทร์ เวลา 12:00-14:00 น. ห้อง 16211

รายวิชา - ฟิสิกส์พื้นฐาน1

อาจารย์ผู้สอน