รายละเอียด

ปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม / Engineering Drawing Practices for Industrial Professional

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE915
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing Practices for Industrial Professional
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติงานเขียนแบบวิศวกรรมสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม

หน่วยที่ 1 เครื่องมือในงานเขียนแบบ
1.1 บทนำ
1.2 ความเป็นมาของงานเขียนแบบ
1.3 ความสำคัญของงานเขียนแบบ
1.4 ประเภทของงานเขียนแบบ
1.5 เครื่องมือในงานเขียนแบบ
1.6 การใช้งานเครื่องมือเขียนแบบ
1.7 ฝึกใช้เครื่องมือในงานเขียนแบบ
1.8 สร้างแผนการสอน

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 2 มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค
2.1 มาตรฐานในงานเขียนแบบ
2.2 กระดาษ
2.3 ตารางรายการแบบ
2.4 เส้นในงานเขียนแบบ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 3 ตัวเลขและตัวอักษร
3.1 มาตรฐานตัวอักษร
3.2 ตัวอักษรภาษาไทย
3.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
3.4 ตัวเลข

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 4 การเขียนรูปทรงเรขาคณิต (1)
4.1 การสร้างเส้นในรูปต่าง ๆ
4.2 การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
4.3 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
4.4 การสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 4 การเขียนรูปทรงเรขาคณิต (2)
4.5 การสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
4.6 การสร้างรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่า
4.7 การสร้างรูปวงรี

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 5 การกำหนดขนาดของมิติ
5.1 ส่วนประกอบของการกำหนดขนาด
5.2 กฎเกณฑ์ในการกำหนดขนาด
5.3 วิธีการกำหนดขนาด

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 6 มาตราส่วน
6.1 ลักษณะของมาตราส่วน
6.2 มาตราส่วนในการกำหนดขนาด

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ (1)
7.1 ประเภทของภาพ 3 มิติ
7.2 การเขียนภาพออบลิก (oblique)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 7 ภาพสามมิติ (2)
7.3 การเขียนภาพไอโซเมตริก(Isometric)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 8 ภาพฉาย (1)
8.1 หลักการอ่านและฉายภาพ
8.2 การเขียนภาพฉายมุมมองที่ 1

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 8 ภาพฉาย (2)
8.3 การเขียนภาพฉายมุมมองที่ 3

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 9 ภาพช่วย
9.1 หลักการอ่านภาพช่วย
9.2 การเขียนภาพช่วย

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 10 ภาพตัด (1)
10.1 ชนิดของภาพตัด
10.2 หลักเกณฑ์ในการเขียนภาพตัด
10.3 การเขียนภาพตัดเต็ม
10.4 การเขียนภาพตัดครึ่ง

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 10 ภาพตัด (2)
10.5 การเขียนภาพตัดออฟเซท
10.6 ภาพตัดหมุน
10.7 ภาพตัดย้าย
10.8 ภาพตัดเฉพาะส่วน

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

หน่วยที่ 11 ภาพสเกตช์
11.1 หลักการสเกตแบบงาน
11.2 การสเกตภาพฉาย
11.3 การสเกตภาพ 3 มิติ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ Power Point
- ทำแบบฝึกหัด
- ปฏิบัติงานเขียนแบบ
- ปฏิบัติการสร้างแผนบทเรียนงานเขียนแบบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน