รายละเอียด

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ / Computer Drawing Practices

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE911
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Drawing Practices
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 บทนำ
1.1 แนะนำเนื้อหาของรายวิชา
1.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
1.3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
1.4 อุปกรณ์สำหรับเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
1.5 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD

กิจกรรม : - นำตัวอย่างงานวิจัยของผู้สอนที่มีการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาให้นักศึกษาได้ดู ได้แก่ แบบรถม้าลำปาง แบบเครื่องจักรสำหรับผลิตอาหารช้าง
- บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ติดตั้งโปรแกรม

บทที่ 2 หลักการใช้งานโปรแกรม AutoCAD
2.1 แนะนำโปรแกรม AutoCAD
2.2 การจัดการไฟล์
2.3 ปฏิบัติการจัดการไฟล์
บทที่ 3 การควบคุมมุมมองในโปรแกรม AutoCAD
3.1 มุมมองย่อ-ขยายใน AutoCAD
3.2 การใช้เมาส์-คีย์บอร์ดในการควบคุมมุมมอง
3.3 ปฏิบัติการควบคุมมุมมองต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 4 การสร้างรูปเรขาคณิต (1)
4.1 ระบบพิกัด
4.2 การเขียนเส้นด้วยคำสั่ง Line
4.3 ปฏิบัติการเขียนเส้นในลักษณะต่างๆ
4.4 ปฏิบัติการสร้างเรขาคณิตโดยใช้คำสั่งต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 5 Object Snap
5.1 Object Snap ในแบบต่างๆ
5.2 การจัดการ Object Snap
5.3 ปฏิบัติการใช้ Object Snap ช่วยในการเขียนแบบ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 6 การแก้ไขวัตถุ (1)
6.1 คำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข
6.2 ปฏิบัติการแก้ไขวัตถุโดยใช้คำสั่งต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 7 การสร้างรูปเรขาคณิต (2)
7.1 คำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปเรขาคณิต
7.2 ปฏิบัติการสร้างเรขาคณิตโดยใช้คำสั่งต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 8 การแก้ไขวัตถุ (2)
8.1 คำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข
8.2 ปฏิบัติการแก้ไขวัตถุโดยใช้คำสั่งต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 9 การเขียนลายตัด
9.1 การเขียนลายตัด
9.2 การกำหนดคุณสมบัติของลายตัด
9.3 ปฏิบัติการเขียนแบบลายตัด

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 10 การกำหนดขนาด
10.1 การกำหนดขนาดของงาน
10.2 ปฏิบัติการกำหนดขนาดของงาน

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 11 การกำหนด Layer
11.1 การกำหนดคุณสมบัติของ Layer
11.2 การตั้งค่า Layer
11.3 ปฏิบัติการสร้าง Layer

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 12 การเขียนบล็อกและสัญลักษณ์ต่างๆ
12.1 การเขียนบล็อก
12.2 การนำเข้าสัญลักษณ์ต่างๆ
12.3 ปฏิบัติการเขียนบล็อกและสัญลักษณ์ต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 13 การเขียนภาพ Isometric
13.1 การเขียนเส้นในระบบ Isometric
13.2 การเขียนวงรีแบบ Isometric
13.3 การบอกขนาดภาพ Isometric
13.4 ปฏิบัติการสร้างภาค Isometric

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 14 การเขียนภาพสามมิติเบื้องต้น
14.1 คำสั่ง Extrude
14.2 คำสั่ง Revolve
14.2 ปฏิบัติการเขียนภาพสามมิติโดยใช้คำสั่งต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

บทที่ 15 การเขียนภาพสามมิติเบื้องต้น
15.1 คำสั่ง Swept
15.2 คำสั่ง Loft
15.3 ปฏิบัติการเขียนภาพสามมิติโดยใช้คำสั่งต่างๆ
บทที่ 16 การปริ้นท์และการพล็อตงาน
16.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการปริ้นท์งาน
16.2 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการปรินท์งาน
16.3 ปฏิบัติการปริ๊นท์งาน
กิจกรรม : - บรรยายภาคทฤษฎีประกอบสื่อ PowerPoint
- ผู้สอนสาธิตการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
- ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์จากใบสั่งงาน

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน