รายละเอียด

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamentals of Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ในเรื่องการแก้สมการ 2ตัวแปร และ 3 ตัวแปร พร้อมทั้งการใช้วิธีการทางเมทริกซ์ในการแก้สมการทางไฟฟ้k

รายวิชา - หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน