รายละเอียด

การศึกษางาน / Work Study

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE906
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษางาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Work Study
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การศึกษางาน

บทที่1 การเพิ่มผลผลิต
1.1 อัตราการผลิตและการศึกษางาน
1.1.1 นิยามของอัตราการผลิต
1.1.2 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต
1.1.3 ประเภทของอัตราการผลิต
1.1.4 คำนวณหาอัตราผลผลิต

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

1.2 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
1.2.1 องค์ประกอบที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
1.2.2 เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
1.3 ประโยชน์ของการเพิ่มผลผลิต

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 2 การศึกษางาน
2.1 ความหมายของการศึกษางาน
2.1.1 ความหมายและประวัติการศึกษา
งาน
2.1.2 ประโยชน์ของการศึกษางาน
2.2 เทคนิคในการศึกษางาน
2.2.1 องค์ประกอบของการศึกษางาน

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

2.2.2 การออกแบบกระบวนการผลิต
2.2.3 ขั้นตอนการศึกษางาน
2.2.4 องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ในการ
ทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 3 องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ทำงานหนึ่งๆให้แล้วเสร็จ
3.1 ส่วนของงาน
3.1.1 ส่วนของงานพื้นฐาน
3.1.2 ส่วนของงานเพิ่มขึ้น
3.1.3 เวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 4 การศึกษาวิธีการทำงาน
4.1 ขั้นตอนการศึกษาวิธี
4.1.1 การเลือกงาน
4.1.2 ขั้นตอนการบันทึกงาน
4.1.3 การตรวจพิจารณา
4.1.4 การพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

4.1.5 การตั้งนิยาม
4.1.6 การนำไปใช้งาน
4.1.7 การรักษาไว้

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 5 การบันทึกข้อมูลการทำงาน
5.1 แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบสังเขป
5.2 แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

5.3 แผนภูมิความสัมพันธ์คนเครื่องจักร
5.4 แผนภูมิกิจกรรมทวีคูณ

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

5.5 แผนภูมิการเดินทาง
5.6 ไดอะแกรมสายใย

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 6 เทคนิคการตั้งคำถาม
6.1 หลักการตั้งคำถามเกี่ยวกับการผลิต
6.2 เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 7 การเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7.1 ระบบการขนถ่ายวัสดุ
7.1.1 องค์ประกอบของการขนถ่าย
วัสดุ
7.1.2 วัตถุประสงค์และประโยชน์การ
ขนถ่ายวัสดุ
7.1.3 ประเภทและอุปกรณ์การ
ขนถ่ายวัสดุ

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 8 การเคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1 หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว
8.2 การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

8.3 แผนภูมิสองมือ
8.4 การประเมินอัตราความเร็ว

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 9 การหาเวลามาตรฐาน
9.1 การศึกษาเวลาโดยตรง
9.2 การสุ่มงาน
9.3 ข้อมูลมาตรฐานและสูตรการหา
เวลามาตรฐาน

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

9.4 กฏเกณฑ์แบบพรีเทอร์มีน
9.5 ประโยชน์ของการหาเวลามาตรฐาน

กิจกรรม : บรรยาย Online , ทำแบบฝึกหัด

อาจารย์ผู้สอน