รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ / English for International Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for International Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

SEC 1

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00                       3 หน่วยกิต

ทฤษฎี 2 คาบ ปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน 5 คาบ

เนื่องจากการระบาดของโรค Covid19 ช่วงสองเดือนแรกเรียน ทฤษฎี 4 คาบ สองเดือนหลังเรียน ปฏิบัติ 4 คาบ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์ผู้สอน