รายละเอียด

การฝึกงานเครื่องมือกล / Machine Tools Practice

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกงานเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tools Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การฝึกงานเครื่องมือกล

หน่วยที่ 1 งานลับเครื่องมือตัด
- มีดกลึงปาดหน้า
- มีดกลึงปอก

กิจกรรม : ฝึกปฎิบัติการลับเครื่องมือตัด

หน่วยที่ 1 งานลับเครื่องมือตัด
- มีดกลึงตกร่อง
- มีดกลึงเกลียว
- ดอกสว่าน
กิจกรรม : ฝึกปฎิบัติการลับเครื่องมือตัด

หน่วยที่ 2 งานกลึง
- งานกลึงปาดหน้า
- งานกลึงปอก
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานกลึง

หน่วยที่ 2 งานกลึง
- งานกลึงตกร่อง
- งานกลึงเรียว
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานกลึง

หน่วยที่ 2 งานกลึง
- การเจาะรูบนเครื่องกลึง
- การใช้เครื่องกลึงสี่ฟันจับ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานกลึง

หน่วยที่ 2 งานกลึง
- งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานกลึง

หน่วยที่ 3 งานกัด
- การกัดราบ
- การกัดร่อง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานกัด

หน่วยที่ 3 งานกัด
- การกัดมุม

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานกัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบปฎิบัติ

หน่วยที่ 3 งานกัด
- การกัดเฟืองตรง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานกัด

หน่วยที่ 4 งานไส
- งานไสราบ
- งานไสร่อง
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานไส

หน่วยที่ 4 งานไส
- ไสมุม
- ไสร่องลิ่ม
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานไส

หน่วยที่ 5 งานเจาะ
- งานเจาะรู
- งานผายปากรูทรงกรวย
- งานผายปากรูทรงกระบอก
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานเจาะ

หน่วยที่ 6 งานเจียระไนผิวราบ
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานเจียระไนราบ

หน่วยที่ 7 งานเจียระไนกลม
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานเจียระไนกลม

หน่วยที่ 8 งานเลื่อย
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติงานเลื่อย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน