รายละเอียด

การเขียนความเรียง / Essay Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนความเรียง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Essay Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

SEC 1

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

เรียนวันอังคารเวลา 13.00-17.00                       3 หน่วยกิต

ทฤษฎี 2 คาบ ปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน 5 คาบ

เนื่องจากการระบาดของโรค Covid19 ช่วงสองเดือนแรกเรียน ทฤษฎี 4 คาบ สองเดือนหลังเรียน ปฏิบัติ 4 คาบ

 

รายวิชา - การเขียนความเรียง

อาจารย์ผู้สอน