รายละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / English Vocabulary

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Vocabulary
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

SEC 1

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

เรียนวันอังคาร เวลา 08.00-11.00                       3 หน่วยกิต

ทฤษฎี 3 คาบ ปฎิบัติ 0 คาบ ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน 6 คาบ

เนื่องจากการระบาดของโรค Covid19 ช่วงสองเดือนแรกเรียน ทฤษฎี 3 คาบ สองเดือนหลังเรียน ทฤษฎี 3 คาบ ในห้องเรียน

 

รายวิชา - คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน