รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การบัญชี เทียบโอน 3/2 / Listening and Speaking English for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การบัญชี เทียบโอน 3/2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking English for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

SEC 2

นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี เทียบโอน ห้อง 3/2 ระดับปริญญาตรี

เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00                                       3 หน่วยกิต

ทฤษฎี 2 คาบ ปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน 5 คาบ

เนื่องจากการระบาดของโรค Covid19 ช่วงสองเดือนแรกเรียน ทฤษฎี 4 คาบ สองเดือนหลังเรียน ปฏิบัติ 4 คาบ

 

 

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ การบัญชี เทียบโอน 3/2

อาจารย์ผู้สอน