รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / Listening and Speaking English for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BฺฺBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking English for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

SEC 4 

นักศึกษาการบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี ห้อง 3/2

เรียนวันจันทร์เวลา 13.00-17.00      3 หน่วยกิต

ทฤษฎี 2 คาบ  ปฎิบัติ 2 คาบ    ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน  5 คาบ

เนื่องจากการระบาดของโรค Covid19  ช่วงสองเดือนแรกเรียน ทฤษฎี 4 คาบ    สองเดือนหลังเรียน ปฏิบัติ 4 คาบ

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน