รายละเอียด

จิตวิทยาการบริการ Sec.2 / Service Psychology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CM BOATH105 Sec.2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาการบริการ Sec.2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Service Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดิลก  -095 453 9153 Sec.2

BOATH 105  อ.ดิลก  จิตวิทยาการบริการ Service Psychology

Sec. 01 Mon. 13.00 -16.00 น.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9907b00fb4b94fc384af206409f4ddb7%40thread.tacv2/conversations?groupId=73f9064f-76fa-4054-93a9-bdeb117f166a&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

BOATH 105  อ.ดิลก  จิตวิทยาการบริการ Service Psychology

Sec. 02 Mon 08.00 -11.00 น.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1bcd7c5d6694a86ab8c72188ea6717e%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ebc4227-623e-4057-9785-b75a5637fe1b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ครั้งที่

วันที่

คาบที่

เนื้อหา

 

1

29 มิย.63

1 -- 3

เลื่อนเปิดเทอม

 

2

6 กค.63

4 -- 6

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาและจิตวิทยาบริการ

 

3

13 กค.63

7 -- 9

พฤติกรรมองค์การ

 

4

20 กค.63

10 -- 12

การรับรู้ในการบริการและการเรียนรู้เพื่อการบริการ

 

5

27 กค.63

13 --15

บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์

 

6

3 สค.63

16 -- 18

เจตคติในการบริการ

 

7

10 สค.63

19 -- 21

การจูงใจเพื่อการบริการ 

 

8

17 สค.63

22 -- 24

ความพึงพอใจในการบริการ

 

9

24 สค.63

 

สอบกลางภาค

24- 27 สค. สอบกลางภาค

10

31สค.63

25 -- 27

ภาวะผู้นำ

 

11

7 กย.63

28 -- 30

การทำงานเป็นทีม

 

12

14 กย.63

31 -- 33

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการการบริหารการบริการ

 

13

21 กย.63

34 -- 36

การประชาสัมพันธ์ การตลาด คุณภาพการบริการ

 

14

28 กย.63

37 -- 39

การประเมินคุณภาพ  จริยธรรมในงานบริการ

 

15

5 ตค.63

40 -- 42

ปัญหาและการแก้ไข  แนวโน้มของการบริการ

 

16

12 ตค.63

43 --45

กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการ

 

17

19 ตค.63

 

ทบทวน

๒๖ -๓๑ ตค. ๖๓ สอบปลายภาค

 

รายวิชา - จิตวิทยาการบริการ Sec.2

อาจารย์ผู้สอน