รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ. เครื่องกล ปี 1 เทียบโอน) / Physics laboratory 1 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ. เครื่องกล ปี 1 เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics laboratory 1 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 11.00 น. ขอให้เข้าเรียนก่อนเวลา 10 นาที

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ. เครื่องกล ปี 1 เทียบโอน)

อาจารย์ผู้สอน