รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_20 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_20
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ พั้วป้อง

เบอร์ติดต่อ 0810462944

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_20

อาจารย์ผู้สอน