รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_28 / Process of Thinking and Problem Solving SEC_28

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_28
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_28
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving SEC_28
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดร.ชลวัฒน์   พุกเพียรเลิศ เบอร์โทร 081-6757416

อ.รัตนากาล      คำสอน        เบอร์โทร 084-6126690

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_28

อาจารย์ผู้สอน