รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_36 / Process of Thinking and Problem Solving SEC_36

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_36
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_36
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving SEC_36
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดร.ชลวัฒน์   พุกเพียรเลิศ

เบอร์โทร 081-6757416

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_36

อาจารย์ผู้สอน