รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_5 / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ พั้วป้อง

เบอร์ติดต่อ 0810462944

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_5

อาจารย์ผู้สอน