รายละเอียด

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (ค.อ.บ. เครื่องกล ปี 1 หลักสูตร 5 ปี) / Fundamental physics 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (ค.อ.บ. เครื่องกล ปี 1 หลักสูตร 5 ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental physics 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 น. - 11.00 น.  ขอให้เข้าห้องเรียนก่อน 10 นาที

รายวิชา - ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (ค.อ.บ. เครื่องกล ปี 1 หลักสูตร 5 ปี)

อาจารย์ผู้สอน