รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ / Computer Science Research Methodology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS702
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Science Research Methodology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

- แนะนำรายวิชา และแนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์ - มอบหมายงาน
กิจกรรม : 1. อธิบายเค้าโครงการสอน 2. สอบถามความรู้ทั่วไปของนักศึกษา 3. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 4. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 5. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

- บรรยาย เรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัยพื้นฐานและจริยธรรมการวิจัย - มอบหมายงาน/นำเสนอ (ถ้ามี)
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

- บรรยาย เรื่อง การวัด สถิติ เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานวิจัย - มอบหมายงาน/นำเสนอ (ถ้ามี)
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย 2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย 4. นักศึกษากำหนดวันนำเสนอโครงงาน เลือกหัวข้อทำโครงงานกลุ่ม และแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

- บรรยาย เรื่อง การกำหนดปัญหาในการวิจัย - มอบหมายงาน/นำเสนอ (ถ้ามี)
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย 2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

- บรรยาย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง - มอบหมายงาน/นำเสนอ (ถ้ามี)
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย 2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

บรรยาย เรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ - มอบหมายงาน/นำเสนอ (ถ้ามี)
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย 2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ค้นคว้าและเขียนโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย 2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ค้นคว้าและเขียนโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย 2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

สอบกลาง
กิจกรรม :

นำเสนอ โครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
กิจกรรม : 1. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและมอบหมายงานเพิ่มเติม

นำเสนอ โครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
กิจกรรม : 1. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและมอบหมายงานเพิ่มเติม

นำเสนอ โครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : 1. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและมอบหมายงานเพิ่มเติม

นำเสนอ โครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : 1. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและมอบหมายงานเพิ่มเติม

ปรับแก้ โครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : 1. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและมอบหมายงานเพิ่มเติม

ส่งโครงร่างการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : 1. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน