รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_8 / Calculus 1 for Engineers SEC_8

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_SEC_8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers SEC_8
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดร.ชลวัฒน์   พุกเพียรเลิศ

เบอร์โทร 081-6757416

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_8

อาจารย์ผู้สอน