รายละเอียด

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ / Computer Organization and Architecture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS501
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Organization and Architecture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

แนะนำรายวิชา
- Introduction
- Organization and
Architecture
- Structure and Function

กิจกรรม : 1. อธิบายเค้าโครงการสอน
2. สอบถามความรู้ทั่วไปของนักศึกษา
3. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
4. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
5. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพ
-Computer Evaluation
- Computer Performance
- Pentium


กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคอมพิวเตอร์
System Buses
-Computer Components
- Functions of Computer
- Interconnection Structures
- Bus Interconnection
- PCI

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย
4. นักศึกษากำหนดวันนำเสนอโครงงาน เลือกหัวข้อทำโครงงานกลุ่ม และแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน

ระบบคอมพิวเตอร์
Cache Memory
- Computer Memory
- Characteristics of Cache
- Components in Cache
Design


กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคอมพิวเตอร์
Internal Memory
- Semiconductor
- Error Detection and Correction
- Advance DRAM

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคอมพิวเตอร์
Internal Memory
- Semiconductor
- Error Detection and Correction
- Advance DRAM
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - สอบตามเนื้อหา

ระบบคอมพิวเตอร์
Input/ Output
- External Components
- I/O Module
- I/O Control Program


กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาลักษณะการทำงานของฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคอมพิวเตอร์
Operating System Support
- Functions of OS
- Mapping Functions
- Memory Management
- Swapping
- Paging
- Virtual Memory
- Segmentation

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคอมพิวเตอร์
Operating System Support
- Functions of OS
- Mapping Functions
- Memory Management
- Swapping
- Paging
- Virtual Memory
- Segmentation

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคอมพิวเตอร์
Operating System Support (ต่อ)
- Memory Management
- Paging
- Virtual Memory
- Segmentation

กิจกรรม : 1. ทบทวนเนื้อหาเรื่องระบบปฏิบัติการ (Operating System)
2. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
3. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
4. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยประมวลผลกลาง
Computer Arithmetic
- ALU
- Number Representation for Binary
- Negation
- Addition and Subtraction
- Multiplication and Division by Hand

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยประมวลผลกลาง
- Processor Components
- Register Components
- Instruction Cycle
- Pipeline Technique

กิจกรรม : 1. อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
2. ซักถามนักศึกษาและให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย
4. นักศึกษาอธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
5. อาจารย์สรุปเนื้อหา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบตามเนื้อหา


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน