รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (วศ.บ.โยธา (4 ปี) ปี 1) / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (วศ.บ.โยธา (4 ปี) ปี 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

          รายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (FUNSC202)  1 หน่วยกิต   ทำการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นเวลา 15 สัปดาห์  ในห้องปฏิบัติการเคมี 814  สำหรับภาคการเรียนที่ 1/63  ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์โควิด  ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  จึงงดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฯ ในช่วง 2 เดือนแรกนับจากเปิดภาคเรียน  โดยให้มีการเรียนการสอนวิชานี้ได้ ภายหลังสอบกลางภาค หรือ 2 เดือนสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค ในห้องปฏิบัติการเคมี หากสถานการณ์โควิดดีขึ้น

หมายเหตุ :  วิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร เป็นวิชาที่นักศึกษาจำเป็นต้องลงมือทำปฏิบัติการทดลอง เพื่อฝึกทักษะดการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเทคนิคการชั่ง การตวง และการวัดค่าต่างๆ ที่มีการบันทึกผลการทดลอง ดังนั้นจึงไม่สามารถทำการเรียนการสอนออนไลน์ได้

 

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (วศ.บ.โยธา (4 ปี) ปี 1)

อาจารย์ผู้สอน