รายละเอียด

ปฏิบัติการร่างภาพเซรามิก Sec1_L3 / Ceramics Sketch Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการร่างภาพเซรามิก Sec1_L3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Sketch Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กิติชัย ระมิงค์วงศ์

รายวิชา - ปฏิบัติการร่างภาพเซรามิก Sec1_L3

อาจารย์ผู้สอน