รายละเอียด

การทำพิมพ์และการหล่อ 2 / Mould Making and Slip Casting 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44020317
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำพิมพ์และการหล่อ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mould Making and Slip Casting 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กิติชัย ระมิงค์วงศ์ 082-4957144

รายวิชา - การทำพิมพ์และการหล่อ 2

อาจารย์ผู้สอน