รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ. เครื่องกล ปี 1 หลักสูตร 4 ปี) / Physics 1 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ. เครื่องกล ปี 1 หลักสูตร 4 ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ วันอังคาร เวลา 8.00 น. - 11.00 น.  ขอให้เข้าห้องเรียนก่อน 10 นาที

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ. เครื่องกล ปี 1 หลักสูตร 4 ปี)

อาจารย์ผู้สอน