รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ.เครื่องกล ปี 1 เทียบโอน) / Physics 1 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ.เครื่องกล ปี 1 เทียบโอน)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 15.00 น. ขอให้เข้าห้องเรียนก่อน 10 นาที

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ.เครื่องกล ปี 1 เทียบโอน)

อาจารย์ผู้สอน