รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร (วศ.บ.โยธา (4 ปี) ปี 1) / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร (วศ.บ.โยธา (4 ปี) ปี 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

        รายวิชาเคมีสำหรับวิศวกร (FUNSC201) จำนวน 3 หน่วยกิต มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 15 สัปดาห์  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดย นศ.วศ.บ.โยธา (4 ปี) ปี 1  มีตารางเรียนในระบบ ม. ตรงกับ วันศุกร์  เวลา 8.00 น. - 11.00 น.   โดยปกติวิชานี้จะต้องเรียนควบคู่กับรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (FUNSC202) ที่มีตารางเรียน ตรงกับ วันอังคาร เวลา 14.00 น. - 17.00 น. 

        แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ปรับการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับวิชาทฤษฎีเท่่านั้น   และงดสอนวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร โดยให้มีการเรียนสอนวิชาทฤษฎีทดแทนวิชาปฏิบัติการ  ดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนทฤษฎีวิชาเคมีสำหรับวิศวกร สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันอังคาร (บ่าย) และวันศูกร์ (เช้า) ตามช่วงเวลาที่แจ้งไว้นั้น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม) ก็จะครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด  

       สำหรับรายวิชาปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร (1 หน่วยกิต) จะทำการเรียนการสอน หลังจากสอบกลางภาคเสร็จแล้ว ในอีก 2 เดือนถัดไป คือ กันยายน-ตุลาคม  (8 สัปดาห์)  โดยทำการเรียนการสอน 2 ครั้ง/สัปดาห์  ในวันและเวลาที่แจ้งไว้แล้ว

หมายเหตุ :    2 เดือนแรกนับจากเปิดภาคเรียน  เรียนเฉพาะวิชาเคมีสำหรับวิศวกร (ผ่านทางออนไลน์)  2 ครั้ง/สัปดาห์ (8 สัปดาห์)

                    2 เดือนหลังจากสอบกลางภาค   เรียนเฉพาะวิชาปฏิบัติการเคมีฯ (ในห้องปฏิบัติการ ม. ห้อง 814) 2 ครั้ง/สัปดาห์ (8 สัปดาห์)

       *  ถ้าสถาณการณ์โควิด ไม่มีการแพร่ระบาด คาดว่าจะทำการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการฯ ใน ม. ตามที่ได้แจ้งไว้ 

 

 

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร (วศ.บ.โยธา (4 ปี) ปี 1)

อาจารย์ผู้สอน