รายละเอียด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ / Tourism and Hospitality Industry

  • 16 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 11 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism and Hospitality Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และมรดกโลกในประเทศไทย สภาพและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและบทบาทของภาครัฐและเอกชน แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต

รายวิชา - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว

 

 

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

ชดเชย 31 ก.ค.63

ทบทวนสรุปบทเรียนก่อนสอบ

สอบกลางภาค

ทรัพยากรการท่องเที่ยว

ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ)

การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว

 สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวกระแสโลก

นักศึกษานำเสนอรายงานกลุ่ม/หน้าชั้นเรียน

ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน