รายละเอียด

จิตวิทยาการบริการ / Service Psychology

  • 16 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 15 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Service Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาบริการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ พฤติกรรมของมนุษย์ การสร้างและการพัฒนาทักษะการบริการ หลักการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ จริยธรรมในงานบริการ ปัจจัยที่มีผลกับการบริการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในงาน การพัฒนาจิตบริการของผู้ให้บริการ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

รายวิชา - จิตวิทยาการบริการ

 

 

เรียนวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ

 

เรียนชดเชยวันที่ 8 ส.ค.63

องค์การ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ

 

 

 

 

 

การรับรู้และการเรียนรู้เพื่อการการบริการ

ชดเชยวันที่ 15 ส.ค.63

เจตคติเพื่องานบริการ

มนุษยสัมพันธ์ในการบริการและหลักการสื่อสาร

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

สรุปบทเรียน

สอบกลางภาค

การประชาสัมพันธ์และการตลาดในงานบริการ

 

 

สอบกลางภาค

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ

การประเมินคุณภาพในการบริการ

การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ

จริยธรรมในงานบริการ

เทคนิคในการต้อนรับและการบริการ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในงานบริการ/การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า/

กลยุทธ์ในงานบริการ

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน