รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101_Section_19
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Everyday Communication (Section_19) สอนโดย อ.ปณิสา กุระคาน

ให้นำรหัส tozxqg6 เพื่อกรอกเข้าเรียนในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_GEBLC101/Sec_19/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน