รายละเอียด

การทำความเย็นและปรับอากาศ / Refrigeration and Air Conditioning

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME914
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำความเย็นและปรับอากาศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Refrigeration and Air Conditioning
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การทำความเย็นและปรับอากาศ

แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
บทนำเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการทำความเย็นและปรับอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

ระบบการทำความเย็น
: พัฒนาการของระบบทำความเย็น
: ระบบคอมเพลเซอร์อัดไอ

กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

วงจรเครื่องทำความเย็น
: หลักการทำงานของวงจรทำความเย็น
: สถานะ อุณหภูมิ และความดันของน้ำยาในตำแหน่งต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

วงจรเครื่องทำความเย็น
: หลักการทำงานของวงจรทำความเย็น
: สถานะ อุณหภูมิ และความดันของน้ำยาในตำแหน่งต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

น้ำยาเครื่องทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น
: คุณสมบัติของน้ำยาทำความเย็น
: น้ำมันหล่อลื่นคอมเพสเซอร์
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

น้ำยาเครื่องทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น
: คุณสมบัติของน้ำยาทำความเย็น
: น้ำมันหล่อลื่นคอมเพสเซอร์
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

P-h ไดอะแกรม
: โครงสร้างของ P-h ไดอะแกรม
: วิธีการคำนวณ

กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

P-h ไดอะแกรม
: โครงสร้างของ P-h ไดอะแกรม
: วิธีการคำนวณ

กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

หลักพื้นฐานการปรับอากาศ
: ความสุขสบายของร่างกาย
: การปรับอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

หลักพื้นฐานการปรับอากาศ
: ความสุขสบายของร่างกาย
: การปรับอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

ไซโครเมตริก
: ส่วนประกอบของอากาศ
: แผนภูมิไซโครเมตริก
: จุดผสมของอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

ไซโครเมตริก
: ส่วนประกอบของอากาศ
: แผนภูมิไซโครเมตริก
: จุดผสมของอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

การคำนวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

การคำนวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

การหาภาระการทำความเย็น
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

การหาภาระการทำความเย็น
กิจกรรม : บรรยาย+ถามตอบ

อาจารย์ผู้สอน