รายละเอียด

การแปลเชิงวิชาการ / Academic Writing Translation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031036_Section_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การแปลเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic Writing Translation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Academic Writing Translation (Section_2) สอนโดย อ.ปณิสา กุระคาน

ให้นำรหัส 868vg53 เพื่อกรอกเข้าเรียนในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_13031036/Sec_2/การแปลงานเขียนทางวิชาการ

หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464

รายวิชา - การแปลเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน