รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec_9 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec_9
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ทาง Microsoft Teams

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec_9

อาจารย์ผู้สอน