รายละเอียด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ / Introduction to Business Operation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Business Operation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษาปี 1

วันพุธเวลา 8.00-11.00 น.

รายวิชา - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน