รายละเอียด

การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย / Contrastive Analysis of English and Thai

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13031019
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Contrastive Analysis of English and Thai
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Contrastive Analysis of English and Thai (Section_1) สอนโดย อ.ปณิสา กุระคาน

ให้นำรหัส  h5b00pj เพื่อกรอกเข้าเรียนในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_13031019/Sec_1/การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464

รายวิชา - การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน