รายละเอียด

การเขียนเรียงความ / Essay Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC117_Section_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนเรียงความ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Essay Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Essay Writing (Section_2) สอนโดย อ.ปณิสา กุระคาน

ให้นำรหัส  515720o เพื่อกรอกเข้าเรียนในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_BOAEC117/Sec_2/การเขียนเรียงความ

หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464

รายวิชา - การเขียนเรียงความ

อาจารย์ผู้สอน