รายละเอียด

เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ / Production Technology In Electronics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Technology In Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ผู้สอน