รายละเอียด

การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ / Tourism and Hospitality Marketing

  • 16 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism and Hospitality Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของการตลาด ส่วนประกอบของตลาดท่องเที่ยวและบริการ การวิเคราะห์โอกาสของตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การวัดและพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและบริการ

รายวิชา - การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ

แนะนำรายวิชา กระบวนการเรียนการสอน และหลักการให้คะแนน

หน่วยที่ 1 (ต่อ)

- ความหมายของการตลาด

- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

- ส่วนประสมทางการตลาด

หน่วยที่ 1 (ต่อ)

- ความหมายของการตลาด

- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

- ส่วนประสมทางการตลาด

หน่วยที่ 1 (ต่อ)

- ความหมายของการตลาด

- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

- ส่วนประสมทางการตลาด

หน่วยที่ 1 (ต่อ)

- ความหมายของการตลาด

- ความสำคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

- ส่วนประสมทางการตลาด


- สถานการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต


- สถานการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

- สถานการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

- การเสนอขายสินค้าสินค้าทางการท่องเที่ยว

ทบทวนบทเรียน 

อาจารย์ผู้สอน