รายละเอียด

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 / Electronics Circuit I

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronics Circuit I
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ระดับ ปวส.1

รายวิชา - วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1

อาจารย์ผู้สอน